Проект "Расширение концепции микро-заповедников в Кыргызстане и в регионе"
Микрокоруктарды түзүү боюнча жол картасы

Микрокоруктарды түзүү боюнча жол картасы

Микрокоруктарды түзүү боюнча жол картасы

2-бөлүмдө ӨКЖА жөнүндө мыйзамдын 23-1-бер. ылайык Өкмөт тарабынан бекитилген жергиликтүү маанидеги микрокоруктарды жана ӨКЖАларды түзүү үчүн аракеттердин ырааттуулугу баяндалат.

Тартиптин 11-бер. ылайык Микрокоруктарды же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны түзүүнү демилгелөө үчүн кызыкдар жак конкреттүү микрокорукту же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны түзүүгө Негиздеме даярдайт, анда төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

 • экосистеманын абалы , жердин ландшафттык-географиялык жайгашуусу, уникалдуу жаратылыш комплекстеринин жана биологиялык ар түрдүүлүктүн объекттеринин болушу, тарыхый-маданий мурас объекттеринин болушу же жоктугу жөнүндө маалыматтар ж.б.;
 • зоналарга бөлүүнү эске алуу менен чек араларды баяндоону жана картографиялык материалдарды, ошондой эле аймактын чек аралары боюнча талаш-тартыштардын жоктугу жана пландалган микрокорук же жергиликтүү маанидеги ӨКЖА боюнча үчүнчү жактардын укуктарынын бузулбагандыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын алдындагы «Кадастр» мамлекеттик мекемесинин корутундусу;
 • конкреттүү микрокорукту же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны түзүүгө макулдук берүү жөнүндө тиешелүү жергиликтүү коомчулуктун жыйналышынын (тургундардын чогулушунун) протоколу;
 • пландалган микрокорукту же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны башкаруучу болжолдуу орган (юридикалык жак), башкаруунун тартиби, күтүү жана эксплуатациялоо боюнча жумуштарды/кызматтарды каржылоо жана милдеттенмелерди аткаруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат.

Ошол эле учурда кызыкдар тарап жергиликтүү маанидеги микро коруктар же ӨКЖА жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгат. Тартиптин 20-бер.ылайык бул документ төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш:

 • микрокоруктун же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАнын аталышы;
 • жайгашкан жери;
 • сактоо жана/же калыбына келтирүү предмети (жаратылыш ресурстарынын жана/же объекттеринин конкреттүү түрү же түрлөрү) жана иштөө максаттары;
 • укукту белгилөөчү документтерди көрсөтүү менен аймактын (акваториянын) чек аралары жөнүндө маалыматтар;
 • микрокоруктун же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАнын иштөө мөөнөттөрү;
 • микрокоруктун же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАнын аймагында тыюу салынган жана уруксат берилген иштин түрлөрүнүн тизмеги;
 • микрокорукту же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны башкаруу органдарынын курамы, компетенциялары жана алардын чечимдерди кабыл алуу тартиби жөнүндө маалыматтар;
 • микрокорукту же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны башкаруучу юридикалык жактын жана ЖӨБдүн аткаруу органынын же жергиликтүү мамлекеттик администрациянын укуктары жана милдеттери;
 • микрокорукту же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны башкаруучу юридикалык жактын жана ЖӨБдүн аткаруу органынын же жергиликтүү мамлекеттик администрациянын милдеттенмелери боюнча жоопкерчилик ченемдери;
 • микрокорукту же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны жоюунун тартиби жана шарттары;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка шарттар.
 • Микрокоруктардын жана жергиликтүү маанидеги ӨКЖАнын аймагында тарыхый-маданий мурас объекттери болгон учурда, алар жөнүндө жоболордо тарыхый-маданий мурастарды коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык бул объекттерди сактоону, күтүүнү жана пайдаланууну камсыз кылуу боюнча ченемдер камтылууга тийиш.

Кызыкдар жак бул аймактын жаратылышты коргоо баалуулугу жөнүндө корутунду алуу үчүн адистештирилген илимий мекемеге микрокоруктун же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАнын түзүлүшүнүн негиздемесин жана ал жөнүндө жобонун долбоорун берет. (Тартиптин 12-бер. )

Микрокоруктарды же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны түзүүнүн негиздемеси жана ал жөнүндө жобонун долбоору адистештирилген илимий мекеменин оң корутундусу менен таламдаш жак тарабынан мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүү жана жактыруу үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилет. (Тартиптин 13-бер.)

Тартиптин 14-бер. ылайык Микрокоруктарды же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАларды түзүүнүн негиздемесин даярдоо боюнча иштерди аткаруунун, ал жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуунун, адистештирилген илимий мекеменин корутундуларын жана мамлекеттик экологиялык экспертизаны таламдаш жак тарабынан алуунун тартибин белгилейт, ошондой эле юридикалык жак тарабынан микрокоруктарды жана/же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАларды башкаруу өз каражаттарынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактардын эсебинен жүзөгө ашырылат.

Микрокорукту жана / же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны түзүү үчүн таламдаш тарап анын аймагында микрорайонду жана/же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны түзүү пландаштырылып жаткан (демилгеленип жаткан) жергиликтүү же райондук кеңешке төмөнкү документтерди жиберет ( Тартиптин 15-бер.):

 • эркин формада микро тарыхчаны жана/же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны түзүү жөнүндө сунуш (демилге) ;
 • адистештирилген илимий мекеменин жана мамлекеттик экологиялык экспертизанын тиркелген корутундулары жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жазуу жүзүндөгү макулдугу менен микрокоруктун жана/же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны түзүүнү негиздөө ;
 • микрокоруктар же жергиликтүү маанидеги ӨКЖА жөнүндө жобонун долбоору.

Тиркелген негиздемелери, адистештирилген илимий мекеменин оң корутундулары, мамлекеттик экологиялык экспертизанын жыйынтыктары, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жазуу жүзүндөгү жактыруусу, микрокорук же жергиликтүү маанидеги ӨКЖА жөнүндө жобонун долбоору менен келип түшкөн сунуш (демилге) катталат жана жергиликтүү же райондук кеңештин кароосуна киргизилет. (16-бер.)

Кеңеш тарабынан жергиликтүү маанидеги микрокорукту жана/же ӨКЖАны түзүү жөнүндө оң чечим кабыл алынгандан кийин ал 5 жумушчу күндүн ичинде микрокорончуну жана/же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАны түзүү жана иштетүү боюнча иш-чараларды ишке ашыруу үчүн ЖӨБдүн аткаруучу органына (органдарына) документтердин пакети менен жөнөтүлөт (17-бер.)

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы жергиликтүү же райондук кеңештин чечимин алган күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде аны аткаруу боюнча чараларды көрөт жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын Мамлекеттик кадастрына маалыматтарды киргизүү үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга, ошондой эле кызыкдар тарапка микрокорукту же жергиликтүү маанидеги ӨКЖА жөнүндө чечимдин жана жоболордун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн жиберет (18-бер.)

Микрокорукту башкарууну жүзөгө ашырган юридикалык жак ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен формага ылайык микрорайондун паспортун түзөт (23-бер. )

Микрокорукту же жергиликтүү маанидеги ӨКЖАнын паспортунун (же ага толуктоолордун) көчүрмөсү, ошондой эле тийиштүү корголуучу объект боюнча учурдагы өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар алардын пайда болушуна жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын Мамлекеттик кадастрына киргизүү үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилет (25-бер).